CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Во рамките на електротехничката струка постои следниот образовен профил со четиригодишно траење:

 • Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 • За време на образовниот процес, учениците се стекнуваат со следните знаења и вештини:
  • Да откривааат и отстрануваат  дефекти на компјутерска техника и опрема
  • Да инсталираат софтвер
  • Да користат инструменти и мерна опрема
  • Да проектираат и одржуваат мрежи
  • Да програмираат ПЛУ (PLC) во производствени процеси
  • Да програмираат во програмскиот пакет Pascal
  • Да програмираат во програмскиот пакет Delphi
  • Да дизајнираат вебстрани
  • Да работат со бази на податоци
  По завршување на средното стручно образование учениците се стекнуваат со називот:
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
  И можат да го продолжат образованието на соодветни или на сродни профили на повисоко ниво:
  • Компјутерско-системско инжинерство и автоматика
  • Телекомуникации
  • Компјутерски науки
  • Програмско инженерство
  • Информациски системи
  • Компјутерски архитектури и мрежи
  • Информатичко образование и електронско учење
  • Информатика за основно образование
  • Електроенергетика и управување
  • Електроенергетски системи
  • Електроенергетски уреди
  • Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали
  • Информатика и компјутерско инжинерство
  • Конверзија и искористување на електрична енергија
  Ваквите кадри во светот се дефицитарни и пазарот на труд е многу поволен. Како поатрактивни работни места би ги издвоиле:
  • ИТ менаџери
  • Развој на веб апликации
  • Програмери
  • Графички дизајнери
  • Менаџери со бази на податоци
  • Сервисери на компјутери и компјутерска опрема
  • Дизајнери на мрежи
  • Инжењери за мобилни апликации
  • Одржувачи во автоматизирани производни системи
  • Развој на апликации
  Времетраењето  на  образовниот профил е четири години со вкупно 3918 часа од кои:
  • Општо образование: 1629 часа
  • Стручно-теоретско образование: 1623 часа
  • Практична настава: 666 часа
  • Феријална пракса: 10 дена
  Наставата се реализира:
  • Интерно, во објектите на училиштето  (училници и кабинети)
  • Екстерно, во објекти надвор од училиштето (производни системи и фирми од дејноста)
  Наставен план
  • Времетраење на образованието: четири години
TOP